Home > Voorzieningen >Vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

In het kader van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.


De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die een beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze hogeschool maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Langs deze weg willen wij hen informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.
 

Organisatie
 

De vzw Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO), Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels (Brugge) – ondernemingsnummer 0455.932.266.
De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2002.
De vereniging heeft tot doel het inrichten van katholiek hoger onderwijs, met regionale en internationale gerichtheid, via basisopleidingen en één en twee cycli, voortgezette opleidingen en posthogeschoolvorming; het stimuleren en organiseren van projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten, bij te dragen tot de maatschappelijke dienstverlening en het bevorderen van vorming, opvoeding en opleiding.


Aansprakelijkheid


Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als hogeschool zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.


Verzekering


Verplichte verzekering


De KHBO heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij Mutuelle Saint-Christophe Assurances. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de hogeschool en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de hogeschool schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.


Vrije verzekering (schrappen indien een dergelijke verzekering niet werd afgesloten)


De KHBO heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger van de hogeschool uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij Mutuelle Saint-Christophe Assurances. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat.


Vergoedingen


Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. De KHBO voorziet geen enkele vergoeding.


Geheimhoudingsplicht


Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Teleonthaal, de zelfmoordlijn, de jongerentelefoon,…) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden. De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek (zie hieronder), geldt niet als je op vrijwillige basis werk verricht in onze hogeschool.


“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.”