Home > Over KHBO > Nieuws > 2008 >Zorgverbreding

‘Bezorgd om ons onderwijs. De talenten van zorgverbreders en de KHBO.’

Het Vlaamse onderwijs is kwalitatief erg sterk, maar staat ook onder vuur. Het verdeelt nog steeds leerlingen en scholieren al te sterk onder op basis van kenmerken die weinig met onderwijs zelf te maken hebben. Een lichamelijke handicap, lees- of rekenproblemen, anderstalige ouders of een lage motivatie zijn factoren die een schoolloopbaan kunnen kelderen. De onderwijskwaliteit in Vlaanderen is hoog, maar oneerlijk verdeeld. De KHBO speelt daarop in met de opleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren.

De vorige en huidige onderwijsministers investeerden al veel middelen in dat probleem. Er zijn GOK-uren om gelijke onderwijskansen te bevorderen (die trouwens begin augustus sterk werden opgetrokken (1)) en er is een ‘Tienkamp’ van uitdagingen om scholen toegankelijker te maken voor alle leerlingen (2). Vanaf dit jaar is er maximumfactuur in het onderwijs (3) en zowel voor het gewone als het voor buitengewone onderwijs liggen al een tijdje ambitieuze hervormingsplannen klaar voor 2009 (4).

Maar de belangrijkste oplossing bestaat nog altijd in een verandering binnen de schoolmuren. Leraars en directies moeten in staat zijn om bijvoorbeeld ouders op andere manieren te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen, duidelijke spelregels leren hanteren voor uitzonderingen op examenreglementen of voor het plafonneren van schoolkosten, en collega’s kunnen helpen bij moeilijke klassen of leerlingen. Het gaat niet louter om zorgcoördinatoren, maar evengoed om schooldirecties, leerlingbegeleiders of klastitularissen die voor zo’n taken staan.

De lerarenopleidingen van de vrije hogescholen, waaronder de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO), staken het voorbije academiejaar de hoofden bij elkaar om te bepalen wat zo’n mensen precies moeten beheersen, en het resultaat is nu een bruikbaar overzicht van de talenten en competenties van zorgverbreders en zorgcoördinatoren.

Bij de KHBO werd dat schema gebruikt om de opleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren (vroeger VOZO) bij te sturen. Die bachelor-na-bachelor opleiding, met contactonderwijs louter op woensdagnamiddagen, speelde al langer in op de werkervaring van onderwijsmensen. Sinds het nieuwe rooster van ‘zorgcompetenties’ is de opleiding nog meer gericht op de reële noden van scholen, en wordt ook duidelijker waarvoor vrijstellingen gelden.

De KHBO-opleiding was ook de eerste in Vlaanderen die een volledig apart traject aanbood voor zorg in het secundair onderwijs, waar de werkomstandigheden en het doelpubliek volledig anders zijn dan in het basisonderwijs. De inhoud van die opleiding is dan ook volledig anders: adolescentie en schoolcultuur, omgaan met collega’s van een ander vakdomein, betrekken van ouders bij studiekeuze... Vanaf dit academiejaar kunnen naast de volledige opleiding tot zorgverbreder (zowel voor basis- als voor secundair onderwijs) en die tot taakleraar ook losse modules worden gevolgd. De modules zijn immers gegroepeerd op aaneensluitende weken, zodat ze elk apart een logisch geheel vormen, over bijvoorbeeld kansarmoede op school, of het verbeteren van de overstap van kleuter- naar lager onderwijs.

De opleiding gaat half september van start in de nieuwe KHBO Campus Brugge (Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels, langs de expressweg). De vernieuwing n.a.v. de Vlaamse competentieprofiel wordt evenwel nog voorgesteld op de oude Campus Garenmarkt, op zaterdag 30 augustus tussen 10 en 13 uur. En voor verdere informatie over zowel de veranderingen als de opleiding zelf, kan u terecht bij Karl Catteeuw (050 47 09 35).

(1) http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1212644100722&lang=NL&lyt=1141721285950&p=1100806249017&pagename=minister_frank_vandenbroucke%2FArticle_C%2FArticlePageMIN

(2) http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/toespraak/080701-RvVl-SO.htm
(3) http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/
(4) http://www.inclusiefonderwijs.be/Leerzorg/