Home > Opleidingen > Master > Elektromechanica > Programma >Competenties

Competenties

KHBO kiest voort competentiegericht onderwijs

Een competentie is het succesvolle gedrag, gebaseerd op de deelelementen kennis, vaardigheid en houding (of attitude), dat toelaat om een opgelegde taak tot het gewenste resultaat af te werken.

Alle opleidingen van de KHBO kiezen voor 'competentiegericht onderwijs'. Klik hier voor de visie van de hogeschool.

Onze aanpak van competentiegericht onderwijs geeft je een directe meerwaarde

Je eerste job is dikwijls bepalend voor de rest van je carrière. Een goede eigenkennis op competentiegebied is uiterst belangrijk bij je eerste sollicitaties. Wij helpen je daarbij.

 

In de masterproef (eindverhandeling) komen alle competenties aan bod. De evaluatie door de docenten en mensen uit de industrie gebeurt dan ook op basis van de competenties. Op voorhand krijg je als student een gedetailleerd overzicht hoe de beoordeling gebeurt. Maar belangrijker vinden wij, is de regelmatige feedback dat je krijgt.

 

Op het einde van je studies krijg je een overzicht hoe je scoort voor de verschillende competenties. Daarnaast krijg je een overzicht van verschillende ingenieursfuncties (projectingenieur, productie-ingenieur, ...) met de competenties die de industrie daarbij verwacht.

 

Door je eigen score te vergelijken met deze die de industrie vraagt kun je gericht solliciteren voor je eerste job.

 

Overzicht van de mastercompetenties

Domeinspecifieke competenties afstudeerrichting Elektromechanica


Duurzaam ontwerpen/ontwikkelen:

 • technische producten initiëren, configureren, dimensioneren en ontwikkelen;
 • oplossingen adviseren voor elektromechanische problemen steunende op de verworven technische kennis;
 • kwalitatieve elektromechanische projecten realiseren rekening houdend met de vereisten van een economische, ethische, veilige, ergonomische en milieubewuste uitbating;
 • elektromechanische productiesystemen ontwerpen en optimaliseren steunende op de verworven technische kennis.

In het domein van de elektromechanica de recente theorievorming volgen en verder ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek.

 

Domeinspecifieke competenties afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie


Duurzaam ontwerpen/ontwikkelen/testen:

 • elektromechanische vliegtuig- en luchtvaartsystemen en afgeleide toepassingen ontwikkelen, simuleren, integreren en testen, in internationaal teamverband, rekening houdend met de geldende internationale normen en cerificatieprocedures;
 • bij de realisatie rekening houden met de economische, etische, ergonomische aspecten en veiligheid en milieu.

Verantwoordelijkheid opnemen voor het, in internationaal teamverband, managen van een vliegtuigonderhoudeenheid (MRO = Maintenance, Repair and Overhaul) of een vliegtuigonderdelenproductie-eenheid, eigen aan onze Belgische industrie.

In het elektromechanische domein van de lucht- en ruimtevaarttechnologie de recente theorievorming volgen en verder ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Generieke (wettelijk vastgelegde) competenties

Algemene competenties

 • Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen: zelfstandig wetenschappelijk redeneren.
 • Om kunnen gaan met complexe problemen en beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context: probleemoplossend/analyserend vermogen .
 • Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar de ontwikkeling van meer adequate oplossingen: kritisch kunnen reflecteren over de eigen competenties inzake wetenschappelijk werk en /of inzake de systematische en aantoonbare aanwending ervan in een professionele context en hieraan passend gevolg kunnen geven. Kritische reflectie over de grenzen van de paradigma’s.
 • Beschikken over het vermogen tot communiceren over het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken: in het Nederlands en een andere forumtaal mondeling en schriftelijk over het eigen onderzoek kunnen communiceren met vertegenwoordigers uit de eigen discipline, met vertegenwoordigers uit andere disciplines en met andere leden uit de samenleving.

  Algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau
 • Onderzoeksmethoden kunnen hanteren: het kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek, kunnen ontwerpen van onderzoek rekening houdend met de paradigma’s van de wetenschappen.

Beschikken over het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten: vermogen en wil om wetenschappelijke problemen te identificeren en op te lossen
Het samen kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving: beschikken over het vermogen tot multidisciplinair samenwerken

Wetenschappelijke competenties

 • Een gevorderd begrip hebben van en inzicht hebben in de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen, in staat zijn om de wijze waarop de theorievorming beweegt te volgen en te interpreteren: inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • In staat zijn om in één of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren: in staat zijn op grond van een theoretisch of praktisch probleem een eigen onderzoeksvraag te kunnen selecteren, formuleren en passend te beantwoorden.
 •  Het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken, analyseren, diagnosticeren: onderzoeker (willen) zijn.
 • Onderzoeks/beroepsbekwaam zijn