Home > Over KHBO > Onderwijsregeling >Bachelor en master

Bachelors en masters: een bachelor is meer dan een vrijgezel

Sinds het academiejaar 2004-2005 is er heel wat veranderd voor jou als student. De graden van gegradueerde, licentiaat en ingenieur maken sindsdien immers plaats voor professionele en academische bachelors, en masters.

De Sorbonneverklaring in 1998 en de Bolognaverklaring een jaar later legden de bouwstenen voor een onderwijs met meer samenwerking en mobiliteit in Europa. Uitgangspunt daarbij is een onderwijsstructuur die bestaat uit twee cycli, met name bachelor en master. Dat zijn begrippen die in heel Europa herkenbaar zijn, wat het de student ook eenvoudiger moet maken om (een deel van) de opleiding in een ander Europees land te volgen. Met het structuurdecreet van 4 april 2003 is ook het Vlaamse landschap hertekend.

Concreet komt het erop neer dat sinds het academiejaar 2004-2005 de graad van bachelor geleidelijk is ingevoerd, en vanaf 2007-2008 ook die van master. Wat de bachelors betreft dient er ook een onderscheid te worden gemaakt tussen professionele bachelors en academische bachelors. De professionele bachelors komen in grote lijnen overeen met de vroegere graad van gegradueerde, dus een praktijkgerichte opleiding in één cyclus van drie jaar of in totaal 180 studiepunten. Dat gold ook voor de opleidingen tot vroedvrouw, kleuterleid(st)er, onderwijzer(es) en geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1.

De academische bachelors vormen de voorbereiding op de graad van master. Vroeger omvatte een opleiding tot licentiaat of industrieel ingenieur twee cycli van telkens twee jaar. Beëindigde je met succes de eerste cyclus van twee jaar, dan werd je kandidaat, de tweede cyclus van twee jaar leverde je een diploma op van licentiaat of industrieel ingenieur.

De twee cycli-opleidingen hebben echter een heel andere structuur gekregen. De twee cycli van telkens twee jaar zijn vervangen door een eerste cyclus van drie jaar (180 studiepunten) en een tweede cyclus van één jaar (60 studiepunten). Die eerste cyclus leidt tot een academische bachelor, ter voorbereiding op de tweede cyclus, die een master oplevert. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat je ook met een professionele bachelor, dus het vroegere graduaatsdiploma, via schakelprogramma’s een master kan behalen.